Stebėtojų taryba

VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės Stebėtojų Tarybą sudaro:

 • Vida Raubienė,  Akmenės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir finansų valdymo skyriaus vedėja
 • Rimana Vapsvienė, Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto rektorė.
 • Raimondas Peleckas, VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės gydytojas ortopedas, traumotologas, Priėmimo skyriaus vedėjas
 • Julija Juškienė, Savivaldybės mero pavaduotoja
 • Richardas Sudaris, Savivaldybės tarybos narysStebėtojų tarybos nuostatai

Bendroji dalis

 1. Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės (toliau-įstaiga) stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams.
 2. Stebėtojų tarybos tikslas – užtikrinti įstaigos veiklos viešumą.
 3. Stebėtojų taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatymu, kitais įstatymais ir vyriausybės nutarimais, įstaigos įstatais bei šiais nuostatais.
 4. Stebėtojų tarybos buveinė – Akmenės rajono savivaldybė.

Stebėtojų tarybos sudarymo tvarka

 1. Stebėtojų taryba sudaroma įstaigos steigėjo – rajono tarybos – sprendimu.
 2. Į stebėtojų tarybą negali įeiti asmenys, kurie dirba įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.
 3. Stebėtojų tarybą sudaro penki nariai: du įstaigos steigėjo paskirti atstovai, vienas rajono tarybos paskirtas visuomenės atstovas, vienas rajono tarybos paskirtas atstovas.
 4. Jei įstaigoje nėra profesinės sąjungos, į stebėtojų tarybą deleguojamas įstaigos visuotinio susirinkimo atstovas.
 5. Stebėtojų tarybos narius prieš terminą stebėtojų tarybos siūlymu gali atleisti rajono taryba.

Stebėtojų Tarybos teisės ir pareigos

1.     Stebėtojų taryba:

1.1.Analizuoja įstaigos administracijos veiklą.

1.2.Stebi konkursą įstaigos vadovo pareigoms užimti ir pareiškia savo nuomonę steigėjui.

1.3.Stebi įstaigos administracijos organizuotą konkursą padalinių bei filialų vadovams išrinkti ir pareiškia savo nuomonę įstaigos administracijai ir steigėjui.

1.4.Stebi įstaigos vadovo vykdomą personalo politiką.

1.5.Derina įstaigos vadovo parengtus sprendimų projektus dėl įstaigos teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo.

1.6.Derina įstaigos vadovo parengtų sprendimų dėl padalinių reorganizavimo projektus.

1.7.Išklauso įstaigos administracijos parengtą metinės veiklos ataskaitą ir skelbia ją visuomenei.

1.8.Derina įstaigos vadovo parengtas padalinių ar specialias finansavimo taisykles.

 

Stebėtojų Tarybos pirmininko teisės ir pareigos

 

1.     Stebėtojų Tarybos pirmininkas renkamas pirmojo Stebėtojų Tarybos susirinkimo metu paprasta balsų dauguma.

2.     Stebėtojų tarybos pirmininkas:

2.1.Šaukia Stebėtojų Tarybos susirinkimus.

2.2.Sudaro susirinkimo dienotvarkę.

2.3.Palaiko ryšį su įstaigos administracija.

2.4.Teikia išvadas, pasiūlymus ir kartą metuose atsiskaito įstaigos steigėjui.

3.     Pirmininko pavaduotojas išrenkamas pirmojo Stebėtojų tarybos susirinkimo metu. Jis gali vykdyti pirmininko pavestus jam įgaliojimus, eiti pirmininko pareigas jam išvykus, susirgus, ar jį nušalinus iki naujo pirmininko  išrinkimo.

4.     Sekretorius išrenkamas pirmojo Stebėtojų Tarybos susirinkimo metu. Jis protokoluoja susirinkimus, tvarko ir kaupia Stebėtojų Tarybos dokumentaciją.

5.     Pirmininkas, pavaduotojas ar sekretorius atleidžiami Tarybos susirinkimo metu 2/3 tarybos narių balsų dauguma.

Stebėtojų Tarybos darbo organizavimas

 

1.     Stebėtojų tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartu per metus.

2.     Pirmininkas nustato susirinkimo datą ir ne vėliau kaip prieš tris dienas informuoja apie tai stebėtojų tarybos narius.

3.     Stebėtojų Tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas.

4.     Tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvavo daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių.