Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-03-0009 „Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. birželio 30 d.

Projekto vertė – 94 830,00 Eur, iš jų 80 605,50 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 14 224,50 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę vyresnio amžiaus Akmenės rajono gyventojams.

Didžioji dalis ligoninėje įvairiuose skyriuose gydomų pacientų yra 60 m. ir vyresni Akmenės rajono gyventojai, iš kurių dalis galėtų būti priskirtini geriatriniams pacientams (kai šalia normalaus senėjimo proceso asmuo serga keletu ligų, mažinančių jo biologines funkcijas ir kuriam reikalingas kompleksinis sveikatos įvertinimas ir gydymas funkciniam lygiui pagerinti ar išlaikyti) bei, kuriems būtų reikalingos specializuotos geriatrijos paslaugos. Šiuo metu ligoninėje neteikiamos geriatrijos dienos stacionaro paslaugos dėl nesukurtos tam reikalingos infrastruktūros, o teikiamų geriatrijos ambulatorinių paslaugų teikimui trūksta specializuotos medicinos ir kitos įrangos. Gydant geriatrinius pacientus bendro pobūdžio ligoninės skyriuose kompleksiškai  nesprendžiamos geriatrinio paciento problemos, todėl geriatrijos paslaugų teikimas tikėtinai labiau atitiktų geriatrinių pacientų poreikius, gerėtų gydymo rezultatai.

Atsižvelgiant į tai, jog visuomenė senėja ir geriatrijos paslaugų poreikis augs, Projekto metu numatoma įkurti ligoninėje geriatrijos dienos stacionarą (10 lovų) bei pagerinti teikiamų ambulatorinių geriatrijos paslaugų kokybę, įsigyjant šių paslaugų teikimui būtiną medicinos ir kitą įrangą. Projekto įgyvendinimo pabaigoje geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimui bus suformuota reikalinga specialistų komanda bei pradėtos teikti šios paslaugos pacientams.

Siekiami rezultatai – įgyvendinus projektą siekiama pagerinti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės teikiamų specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę 60 m. ir vyresniems Akmenės rajono gyventojams ir tokiu būdu prisidėti prie sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje. Tikimasi, jog kasmet vidutiniškai Projekto naudą pajus apie 300 vyresnio amžiaus (60 m. ir vyresni) Akmenės rajono gyventojų, kuriems bus reikalingos specializuotos geriatrijos dienos stacionaro ir/ar ambulatorinės geriatrijos paslaugos. 


Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0009 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. spalio 9 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. lapkričio 31 d.

Projekto vertė – 120 000,00 Eur, iš jų 102 000,00 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 18 000,00 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – pagerinti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems.

Šiuo metu į VšĮ Naujosios Akmenės ligoninę besikreipiantys judėjimo ar kitą negalią turintys pacientai susiduria su ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problema, kadangi  dėl 2 senų, nuolat gendančių ligoninėje eksploatuojamų liftų, kuriais pacientai gali naudotis tik su ligoninės darbuotojo-liftininko pagalba, dėl neįgaliųjų reikmėms nepritaikyto pagrindinio įėjimo į įstaigą, ligoninėje yra apribotas savarankiškas fizinę ir kitokią negalią turinčių žmonių judėjimas, neužtikrinamas teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

Projekto metu planuojama pakeisti naujais 2 ligoninėje šiuo metu eksploatuojamus senus ir nefunkcionalius liftus,  kurie sudarys vienodas galimybes visiems lankytojams savarankiškai naudotis VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat planuojama pritaikyti pagrindinį ligoninės įėjimą neįgaliųjų poreikiams, įrengiant pandusą, lygią lauko aikštelę, automatines slankiojančias duris.

Siekiami rezultatai – įgyvendinus projektą siekiama pagerinti VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą judėjimo ir kitą negalią turintiems pacientams ir tokiu būdu prisidėti prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje.

Projekto naudą pajus neįgalieji, juos lydintys asmenys, taip pat VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės personalas.