2019 Metai

2018 Metai

2017 Metai

2016 Metai

2015 Metai

2014 Metai

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų veiklos ataskaita

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų aiškinamasis raštas 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansinės būklės ataskaita 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų veiklos rezultatų ataskaita 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų grynojo turto pokyčių ataskaita 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų pinigų srautų ataskaita 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie išankstinius apmokėjimus 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų pagrindinės veiklos kitos pajamos 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansavimo sumų likučiai 

Naujosios Akmenės ligoninės 20xx m. informacija pagal veiklos segmentus