Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė, esanti adresu: Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, įstaigos kodas 153083122, viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pasitikėjimo teise valdomas 2 kv. m ploto patalpas (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris 3297-5000-6014, dalis patalpos pažymėtos indeksu 1-42). Patalpos išnuomojamos  karštųjų ir šaltųjų gėrimų pardavimo  paslaugai teikti.

Pradinis turto nuompinigių dydis  – 0,78 Eur už 1 kv. metrą per mėnesį. Nuomos terminas –5 (penkeri) metai.

Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis pateikiami iki 2021 m. gegužės 14 d. 11.00 val. adresu: Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės administracijos patalpose, viešųjų pirkimų specialistės kabinete, darbo laiku. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

                  1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

                   2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo;

                   3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

                   4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią nuomotojas turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

                   5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 2,00 Eur (du eurus 00 ct) į viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės sąskaitą LT867300010002549511, AB Swedbank banke, banko kodas 73000.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. gegužės 14 d. 11 val.

Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2021 m. balandžio 29 d. nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės ūkvedį Vaclovą Mockų, mob. 8 687 98787 el. p. ukis@nal.lt.

Papildomai informaciją teikia Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės viešųjų pirkimų specialistė Roma Gabalienė, tel. (8 425) 56527, el. paštu darbusauga@nal.lt.

Smulkesnė informacija skelbiama Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės  internetinėje svetainėje adresu: www.nal.lt.