PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Naujosios

Akmenės ligoninės       

viešojo pirkimo komisijos 2021-06-17 

protokolu Nr.1.

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

54,84 KV. M. PLOTO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ (PATALPOS PAŽYMĖTOS INDEKSU 1D5p), ESANČIŲ ADRESU: ŽEMAITIJOS G. 6, NAUJOJOJE AKMENĖJE (PASTATO UNIKALUS NR. 3297-5000-6014)

2021-06-17

Naujoji Akmenė

                        I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė (toliau – Nuomotojas), Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, kodas 153083122, viešo nuomos konkurso būdu (toliau – Konkursas) išnuomoja Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias bei viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pasitikėjimo teise valdomas patalpas, esančias adresu: Žemaitijos g. 6, Naujojoje Akmenėje, 54,84 kv. m ploto patalpas (pažymėtos indeksu 1D5p). Konkursą vykdo VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės direktoriaus pavaduotojos gydymui, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas Irenos Vorevičienės 2021 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-43 „Dėl patalpų nuomos“ sudaryta komisija viešajam nuomos konkursui organizuoti (toliau – Komisija).
 2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
 3. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba.
 4. Su nuomininku bus sudaroma materialiojo turto  nuomos sutartis.

II. PATALPŲ APRAŠYMAS

 • Nuomojamas turtas – patalpos pažymėtos indeksu 1D5p (54,84 kv. m), išnuomojamų patalpų indeksai: R-61-21,54 kv.m., 1-121-27,63 kv.m., 1-122-5,67 kv.m esančios adresu:  Žemaitijos g.6, Naujojoje Akmenėje, (pastato unikalus Nr. 3297-5000-6014).
 • Papildomai informaciją teikia viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė Roma Gabalienė, tel. (8 425) 56527, el. paštu akmene@nal.lt. Informacija skelbiama VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės internetinėje svetainėje, adresu: www.nal.lt.
 • Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2021 m. liepos 1,2,3,4 dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į ūkvedį Vaclovą Mockų, tel. 8 425 56527, el. p. ukis@nal.lt.

III. NUOMOS SĄLYGOS

 • Patalpos išnuomojamos prekybai, paslaugoms teikti fiziniam ar juridiniam asmeniui.
 • Pradinis turto nuompinigių dydis  – 5,56 Eur už  kv. metrą per mėnesį.
 • Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius kas mėnesį.
 • Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 • Nuomos terminas – 5 (penkeri) metai.
 • Nuomininkas įsipareigoja be nuompinigių, kas mėnesį mokėti mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas.
 1. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS
 2. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimamiiki 2021 m. liepos 16 d. 11.00 val.adresu: Žemaitijos g.6, Naujoji Akmenė, VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės administracija, viešųjų pirkimų specialistės kabinete, darbo laiku. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
 3. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
  1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
  1. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
  1. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
  1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

                            15.5.konkurso dalyviai sumoka pradinį įnašą už 6 mėn., (pradinis turto nuompinigių dydis  – 5,56 Eur už  kv. metrą per mėnesį);

                        15.6. jei konkurso laimėtojas per 3 mėnesius nuo Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties (toliau-Sutartis) pasirašymo dienos nepradeda vykdyti veiklos, nuomos sutartis nutraukiama, pradinis įnašas už 6 mėnesius negrąžinamas  ir Sutartis pasirašoma su antros vietos laimėtoju, jei antros vietos laimėtojas nepasirašo sutarties, pasirašoma su trečios vietos laimėtoju ir t.t.

 1. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
  1. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
 2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.

     17. Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti pradinį įnašą nurodytą šių sąlygų 15.5. papunktyje į viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės sąskaitą  LT867300010002549511, AB Swedbank banke, banko kodas 73000.

 1. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, VERTINIMAS IR NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

18. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2021 m. liepos 16 d. 11.00 val.

19. Dalyvauti vokų atplėšime turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

20. Komisija atlieka gautų pasiūlymų vertinimą ir tikrina, ar konkurso dalyvis pateikė visus konkurso sąlygose nurodytus dokumentus. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį.

21. Kai konkursą laimi didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis,jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo.

22. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis ir jis pasiūlo nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį.

23. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu dalyvauti Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi Konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiose sąlygose nurodyti dokumentai.

24. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės turto nuompinigius.

25. Nuomotojo ir Konkurso dalyvių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

___________________