Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės darbo drausmės komisijos nuostatai

Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai reglamentuoja darbo drausmės užtikrinimo komisijos sudarymą, veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Vyriausiojo gydytojo įsakymu komisija sudaroma ir skiriamas jos pirmininkas iš ligoninės darbuotojų.
 3. Tikrinimai galimi visuose ligoninės padaliniuose, siekiant sustiprinti darbo drausmę ir perspėti galimus jos pažeidimus.
Uždaviniai ir funkcijos
 1. Organizuoja patikrinimus padaliniuose savarankiškai ar gavusi pranešimą iš ligonių, jų artimųjų, darbuotojų arba administracijos nurodymu.
 2. Komisijos pirmininkas nustato komisijos darbo laiką ir vietą, organizuoja rezultatų aptarimą skyriuose, informuoja ligoninės administraciją ir padalinių vadovus.
 3. Patikrinimams kviečiama ne mažiau trijų komisijos asmenų.
 4. Įtarus darbo drausmės pažeidimus, organizuojamas patikrinimas darbo drausmės pažeidimo vietoje, tikrinami faktai, užpildomas patikrinimo protokolas, apie tai informuojama ligoninės administracija ir tikrintų padalinių vadovai.
 5. Atlieka planuotus darbo drausmės patikrinimus padaliniuose.
 6. Po patikrinimų organizuoja rezultatų aptarimą tikrinamame padalinyje, teikia išvadas, pasiūlymus.
 7. Pasirinktinai tikrina darbo grafikus ir kontroliuoja, kaip laikomasi darbo bei poilsio laiko režimo.
Teisės
 1. Bet kuriuo paros metu tikrinti, ar nepažeidžiamos įstaigos darbo tvarkos taisyklės, Darbo kodekso reikalavimai, Lietuvos Respublikos įstatymai, vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai.
 2. Įspėti darbo drausmę pažeidusį darbuotoją žodžiu arba perduoti svarstyti administracijai.
 3. Reikšti savo nuomonę įstaigos susirinkimuose, teikti pasiūlymus, daryti išvadas.
 4. Organizuoti komisijos posėdžius, į juos pasikviesti reikalingus asmenis, konsultantus, darbuotojus.