VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės darbo ginčų komisijos nuostatai

Bendroji dalis

 1. VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės darbo ginčų komisija nagrinėja darbo ginčus pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 285 straipsnį.
 2. Jeigu šie nuostatai nereglamentuoja, kaip turi būti sprendžiamas su darbo ginčo nagrinėjimu susijęs klausimas, taikomi atitinkami LR darbo kodekso reikalavimai.

Darbo ginčų komisijos sudarymo tvarka

 1. Darbo ginčų komisiją sudaro dešimt narių – penkis narius įsakymu skiria ligoninės vyriausiasis gydytojas, penki – renkami visuotiniame darbuotojų susirinkime. Komisijos įgaliojimų trukmė – dveji metai. Komisijos pirmininko pareigas kiekviename posėdyje paeiliui eina darbuotojų ir darbdavio atstovai. Darbo ginčų komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja po lygiai iš abiejų pusių ir ne mažiau kaip po tris narius iš kiekvienos.
 2. Darbo ginčų komisijai techniškai aptarnauti vyriausiasis gydytojas skiria darbo ginčų komisijos raštvedį. Jis priima ir registruoja prašymus, išreikalauja iš atitinkamų tarnybų prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus, ekspertų išvadas, praneša apie paskirtą bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, rašo darbo ginčų komisijos protokolą, siunčia išrašus ir sprendimus, persiunčia bylą teismui ir atlieka kitus darbo ginčų komisijos pavedimus.
Komisijos narių teisės ir pareigos
 1. Pareigos:
  1. Dalyvauti komisijos posėdžiuose.
  2. Objektyviai ir nešališkai spręsti ginčą.
  3. Neskleisti informacijos apie kitų narių poziciją.
 2. Narių teisė:
  1. Gauti visą informaciją, būtiną ginčui nagrinėti.
  2. Laisvai reikšti savo nuomonę komisijos posėdyje, kritikuoti sprendimus, ekspertų išvadas.

Prašymo padavimo tvarka

 1. Darbuotojas į darbo ginčų komisiją gali kreiptis per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės.
 2. Prašymas išnagrinėti skundą paduodamas ginčų komisijos raštvedžiui.
 3. Prašyme darbo ginčų komisijai turi būti nurodoma ieškovo, atsakovo, kitų byloje dalyvaujančių asmenų vardai, pavardės, aplinkybės, pagrindai ir (ar) įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, pridedamų dokumentų sąrašas. 

Komisijos darbo tvarka

 1. Komisijos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau  kaip per septynias darbo dienas nuo prašymo užregistravimo datos. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo jo padavimo datos.
 2. Raštvedys užregistruoja prašymą išnagrinėti ginčą, parengia medžiagą ginčo nagrinėjimui, praneša ginče dalyvaujantiems asmenims apie ginčo nagrinėjimo laiką ir vietą, įteikia atstovui prašymo kopiją.
 3. Posėdyje dalyvaujantys asmenys turi teisę reikšti savo pastabas dėl kitų asmenų paaiškinimų, ekspertų išvadų ir nagrinėjamų dokumentų.
 4. Komisijos sprendimai priimami bendru sutarimu.
 5. Komisijos sprendimas skelbiamas posėdyje dalyvaujantiems asmenims ir įrašomas į komisijos protokolą. Jo formą tvirtina vyriausybė.
 6. Jei darbo ginčų komisijos nariai nesusitarė, darbo ginčų protokole įrašoma, kad šalys nesusitarė ir sprendimas nepriimtas.
 7. Protokolą pasirašo darbo ginčų komisijos pirmininkas, nariai ir raštvedys.
 8. Protokolą pasirašo darbo ginčų komisijos sprendimo nuorašą, o šalimis nesusitarus, – išrašą iš protokolo per penkias dienas pasirašytinai įteikia dalyvavusiems byloje asmenims.
 9. Darbo ginčų komisijos sprendimą atsakovas turi įvykdyti per dešimt dienų nuo sprendimo nuorašo gavimo dienos, jei sprendime nenumatytas kitas jo įvykdymo terminas.
 10. Darbo ginčų komisijos sprendimo darbdavys apskųsti negali.