Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės medicinos etikos komisijos nuostatai
Bendrieji nuostatai
 1. Medicinos etikos komisija (toliau – komisija) sudaroma, siekiant ir kontroliuoti, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų, ir padėti spręsti iškilusias medicinos etikos problemas.
 2. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Europos Tarybos normatyviniais dokumentais bioetikos ir medicinos etikos klausimais, Lietuvos medicinos etikos komiteto rekomendacijomis bei šiais nuostatais.
 3. Komisijos darbą techniškai aptarnauja sveikatos priežiūros įstaiga jos vadovo nustatyta tvarka.
Komisijos uždaviniai ir funkcijos
 1. Stebėti, kaip įstaigoje laikomasi medicinos etikos normų, ir aiškinti jų prasmę bei turinį.
 2. Priimti ir teikti įstaigos administracijai rekomendacijas medicinos etikos klausimais, sprendžiant iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų ir pacientų bei jų artimųjų.
 3. Dalyvauti įstaigos administracijos darbe sprendžiant etinius klausimus.
 4. Šviesti įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus medicinos etikos klausimais.
 5. Dalyvauti rengiant įstaigos teisės aktus bei vidaus dokumentus ir vertinti juos medicinos etikos požiūriu.
 6. teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką gydyti, kai įstaigos galimybės yra ribotos.
 7. Teikti rekomendacijas gyvenimo pradžios ir pabaigos etinių kolizijų atvejais.
Komisijos sudarymas ir sudėtis
 1. Komisiją renka įstaigos visuotinis arba atstovų susirinkimas slaptu balsavimu. Komisija susideda iš 7-15 asmenų. Konkretų etikos komisijos narių skaičių nustato visuotinis susirinkimas, kuris balsų dauguma iš įstaigos darbuotojų išrenka 2/3 komisijos narių. Likusią komisijos dalį, kurią nebūtinai sudaro tos įstaigos darbuotojai, rekomenduojama formuoti iš asmenų, turinčių ne medicinos išsilavinimą (pvz.: teisininkų, psichologų, medicinos etikos specialistų, dvasininkų ir kt.). Ši komisijos dalis formuojama pasirinktinai: to paties visuotinio susirinkimo metu ar šiuos įgaliojimus suteikiant jau išrinktiems komisijos nariams.
 2. Komisiją turi sudaryti ne daugiau kaip 2/3 sveikatos priežiūros specialistų.
 3. Išrinką komisijos sudėtį tvirtina vadovas įsakymu.
 4. Komisijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas bei sekretorius renkami iš komisijos narių pirmame komisijos posėdyje balsų dauguma.
 5. Komisija renkama trejiems metams
 6. Komisijos nuostatus, kurie negali prieštarauti Pavyzdiniams medicinos etikos nuostatams, ir komisijos darbo reglamentą tvirtina įstaigos vadovas.
Komisijos darbo organizavimas
 1. Komisija vadovaujasi darbo reglamentu.
 2. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas (o jo nesant, pirmininko pavaduotojas), kuris:
  1. organizuoja komisijos darbą;
  2. šaukia eilinius ir neeilinius komisijos posėdžius;
  3. atsako už komisijai pavestų uždavinių vykdymą;
  4. užtikrina, kad komisijos darbe būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų.
 3. Komisijos veiklos dokumentacija privalo atitikti raštvedybos, Lietuvos Respublikos medicinos etikos komiteto reikalavimus.
 4. Komisija savo posėdžius organizuoja darbo reglamento nustatyta tvarka. Skubūs atvejai nagrinėjami neeiliniuose komisijos posėdžiuose.
 5. Komisijos posėdžiai gali būti atviri ir uždari.
 6. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
 7. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Posėdžio nutarimai pateikiami suinteresuotiems asmenims, kurių sąrašas nustatomas posėdžio metu, ir skelbiami viešai darbo reglamento nustatyta tvarka.
 8. Komisijos nariai ir suinteresuotieji bei kviečiamieji asmenys apie posėdžio laiką, vietą ir svarstomus klausimus informuojami iš anksto, o komisijos posėdžio nutarimai pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų priėmimo dienos.
 9. Komisijos posėdžio nutarimai priimami balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.
 10. Komisija darbo reglamento nustatyta tvarka atsiskaito Lietuvos medicinos etikos komitetui bei įstaigos visuotinam susirinkimui.