2023 Metai

T-99 VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės-sveikatos centro veiklos ataskaita 2023 m.

T-86-priedas-Ligonines-finansines-ataskaitos

2022 Metai

T-73 VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės veiklos ataskaita 2022m.

 T-73 priedas Ligoninės Finansinės ataskaitos 2022 m.

2021 Metai

 T-86 priedas NAL VSAFAS ataskaitos

2021 m. VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės veiklos ataskaita

2020 Metai

  T-86 Dėl Naujosios Akmenės ligoninės ataskaitų patvirtinimo

 T-86 priedas Ligoninės finansinės ataskaitos

2019 Metai

2019 m. ataskaitos aiškinamasis raštas

Naujosios Akmenės ligoninės 2019 metų veiklos ataskaita

T-73 priedas NAL 2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinys

2018 Metai

Naujosios Akmenės ligoninės 2018 metų veiklos ataskaita

T-95 priedas NAL 2018 m.  finansinių ataskaitų rinkinys

2017 Metai

Naujosios Akmenės ligoninės 2017 metų veiklos ataskaita

T-85 priedas NAL 2017 m.  finansinių ataskaitų rinkinys

2016 Metai

Naujosios Akmenės ligoninės 2016 metų veiklos ataskaita

T-80 priedas NAL 2016 m.  finansinių ataskaitų rinkinys

2015 Metai

 Naujosios Akmenės ligoninės 2015 metų veiklos ataskaita

 Naujosios Akmenės ligoninės 2015 metų aiškinamasis raštas

Naujosios Akmenės ligoninės 2015 metų finansinės atskaitomybės ataskaitos

2014 Metai

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų veiklos ataskaita

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų aiškinamasis raštas

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansinės būklės ataskaita

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų veiklos rezultatų ataskaita

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų grynojo turto pokyčių ataskaita

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų pinigų srautų ataskaita

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie išankstinius apmokėjimus

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų pagrindinės veiklos kitos pajamos

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Naujosios Akmenės ligoninės 2014 metų finansavimo sumų likučiai

Naujosios Akmenės ligoninės 20xx m. informacija pagal veiklos segmentus