Asmens duomenų apsauga

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės
 VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informuojame, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimus, Viešojoje įstaigoje Naujosios Akmenės ligoninėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu galite telefonu (8 425) 56527, mob. (8 698) 53821 arba elektroniniu paštu akmene@nal.lt.